بیوگرافی
سمت:

مدرس - تولید محتوا

تجربیات شغلی:

طراح سازه، شرکت تدبیر ساحل پارس
تدریس یار دانشگاه

مقالات ارائه شده
رزومه ، سوابق علمی و اجرایی

سوابق اجرایی :

تحلیل خطر و تجزیه خطر تکمیلی برج ایران مال

انتخاب شتاب نگاشت تحلیل غیرخطی برج ایران مال

طراحی دکل مخابراتی تلسکوپی متحرک

عضو تیم طراحی و پشتیبانی فنی برج 50 طبقه سامان فراز

طراحی تکمیلی مسکن مهر شهر پرند

تدریس مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها، تدریس یار دانشگاه

تدریس مهندسی زلزله، تدریس یار دانشگاه

تدریس مهندسی زلزله، سبزسازه

تدریس روش های طراحی واجرای وال پست مطابق پیوست ششم 2800 سبزسازه

 

 

question