صفحه اصلی  »  محصولات آموزشی  »  دوره‌‌های طراحی سازه  »  دومین دوره جامع طراحی عملکردی؛ مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای سازه ها

دومین دوره جامع طراحی عملکردی؛ مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای سازه ها

معرفی و آشنایی با دوره
سرفصل های آموزش
 • 🏠🏠سطح عمومی - مبانی دینامیک و طراحی عملکردی، شرح خدمات مقاومسازی و طراحی عملکردی دو بعدی
 • گام 1 عمومی: مبانی دینامیک سازه ها و روش های تحلیل لرزه ای 8 ساعت
  • 1 مفاهیم پایه در دینامیک سازه ها
  • 2 سازه های یک درجه آزاد – چند درجه آزاد و پیوسته
  • 3 ارتعاش آزاد و اجباری
  • 4 تقریب پاسخ سیستم های پیوسته از طریق سیستم های گسسته
  • 5 تحلیل دینامیکی سازه ها تحت اثر رکوردهای زلزله
  • 6 استخراج روش استاتیکی معادل بر اساس مفاهیم پایه دینامیک سازه ها
  • 7 روش تحلیل لرزه ای مودال
  • 8 روش تحلیل لرزه ای طیفی
  • 9 دینامیک سازه ها برای بررسی اثرات لرزش ناشی از فعالیت های انسانی
  • 10 ارزیابی لرزش کف با استفاده از اصول دینامیک سازه ها و معیارهای ارزیابی نشریات AISC
  • 11 دینامیک سازه تجربی و کاربردهای مهندسی آن در ارزیابی و کنترل لرزش کف
  • 12 مسائل نرم افزاری
  • 13 تمرینات پایان دوره
 • گام 2 عمومی: مبانی مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها 5 ساعت
  • 1 مراجع و نشریات بهسازی لرزه ای
  • 2 محدوده ی کاربرد نشریه 36
  • 3 فلسفه طراحی سازه ها
  • 4 فلسفه طراحی بر اساس عملکرد
  • 5 مبانی بهسازی
  • 6 مراحل ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان ها
  • 7 بررسی و شناخت ویژگی های فنی ساختمان
  • 8 بررسی نیاز یا عدم نیاز به بهسازی
  • 9 انتخاب هدف بهسازی
  • 10 سطح عملکرد اجزای سازه ای ساختمان
  • 11 سطوح عملکرد اجزای غیرسازه ای
  • 12 سطوح عملکرد کل ساختمان
  • 13 گرد آوري مدارک و اطلاعات شناخت وضع موجود
  • 14 روشهای انجام آزمایش ها
  • 15 آزمایشهای غیر مخرب اعضا برای اجزای بتنی
  • 16 ضوابط بازرسی عینی وضعیت موجود
  • 17 بازرسی اعضا و اجزای سازه ای
  • 18 تهیه اطلاعات تفصیلی وضعیت موجود
  • 19 نتایج آزمایش مقاومت فشاری بر روی بتن پی های ساختمان
  • 20
 • گام 3 عمومی: تعرفه و شرح خدمات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود 3 ساعت
  • 1 دامنه کاربرد
  • 2 شرح خدمات متناسب با تعرفه (نشریه شماره 251)
  • 3 دستورالعمل تعیین حق الزحمه مطالعات مرحله اول، ارزیابی آسیب پذیری (بخشنامه شماره 69532/101 مورخ 21/4/1384)
  • 4 دستورالعمل تعیین حق الزحمه مطالعات مرحله دوم، تهیه طرح بهسازی (بخشنامه شماره 69529/101 مورخ 21/4/1384)
  • 5 پارامترهای موثر در محاسبه حق الزحمه مطالعات
  • 6 محاسبه حق الزحمه مطالعات مرحله اول و دوم
 • گام 4 عمومی: شرح خدمات مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود 3 ساعت
  • 1 معرفی اجمالی نشریه شماره 251 و ضرورت وجود شرح خدمات مصوب
  • 2 1- ارزیابی و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
  • 3 1-1- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ و ارزیابیﻛﻴﻔﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  • 4 1-1-1- ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  • 5 2-1-1- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺮرات، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ، ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  • 6 3-1-1- ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از نظرﻛﺎرﺑﺮي، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ، ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، تجهیزات داﺧﻠﻲ و ...
  • 7 4-1-1- ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻟﺮزه اي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اوﻟﻴﻪ ﻫﺪف ﺑﻬﺴﺎزي
  • 8 5-1-1- اراﻳﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺳﻮﻧﺪاژ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
  • 9 6-1-1- تهیه ﮔﺰارش ﻛﻴﻔﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي
  • 10 2-1- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  • 11 1-2-1- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﻬﺴﺎزي
  • 12 2-2-1- ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻴﻒ ﻃﺮح
  • 13 3-2-1- ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
  • 14 4-2-1- ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزي
  • 15 5-2-1- ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  • 16 2- ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي لرزه ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
  • 17 1-2- ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ بهسازی
  • 18 1-1-2- ﺑﺮرﺳﻲ راهکارﻫﺎ و گزینه های مختلف ﺑﻬﺴﺎزي
  • 19 2-1-2- ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح های ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي مختلف ﺑﻬﺴﺎزي
  • 20 3-1-2- اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺑر اساس بررسی های اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻨﻲ، اﺟﺮاﻳﻲ و نظر کارفرما
  • 21 4-1-2- تهیه و ارائه گزارش طرح مقدماتی
  • 22 2-2- ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﻲ بهسازی
  • 23 1-2-2- ﺗﻬﻴﻪي ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮﺗﺮ
  • 24 2-2-2- ﺑﻬﺴﺎزي اﺟﺰاي ﻏﻴﺮﺳﺎزه اي
  • 25 3-2-2- ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و مشخصات فنی ﻃﺮح
  • 26 4-2-2- ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪارك ﻃﺮح و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
 • گام 5 عمومی: خدمات جانبی مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود 2 ساعت
  • 1 گردآوری مدارک و اطلاعات شناخت وضع موجود ساختمان
  • 2 تهیه نقشه های معماری و سازه ای وضع موجود ساختمان
  • 3 سونداژ و تخریب ( دسترسی به اعضاء و اجزای سازه و آماده سازی شرایط جهت نمونه گیری و انجام آزمایشات)
  • 4 شناسایی سازه (کنترل و یا تهیه نقشه های وضع موجود، بازنگری و تدقیق برنامه آزمایشات، بررسی ظاهری وضعیت اعضاء)
  • 5 آماده سازی (تامین ایمنی، تامین امکانات ، جابجایی و یا تخریب بعضی از اعضاء)
  • 6 آزمایشات مقاومت مصالح (تعیین مشخصات مکانیکی مصالح، تعیین کیفیت و میزان آسیب های محیطی مصالح)
  • 7 آزمایشات مرتبط با خاک و ساختگاه (مشخصات فونداسیون و خاک زیر پی و مشخصات ساختگاه)
  • 8 ترمیم محل های سونداژ، تخریب و آزمایشات
 • گام 6 عمومی: طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای سازه فولادی و بتنی با تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی (دو بعدی و سه بعدی) 48 ساعت
  • 1 ضوابط کلی تحلیل های خطی
  • 2 روش مدل سازی در تحلیل خطی (اعضای اصلی و غیر اصلی، مدل سازی اتصالات، مدل سازی پی، ملاحظات ...)
  • 3 اثر مولفه های همزمان در سازه های سه بعدی
  • 4 اثر واژگونی در تحلیل خطی
  • 5 تلاش های تغییرشکل کنترل و نیرو کنترل
  • 6 محدوده کاربرد روش های خطی – محاسبه نسبت های DCR در اجزای مختلف
  • 7 محاسبه سختی در روش های خطی
  • 8 مبانی محاسباتی ارزیابی عملکرد به روش خطی – برآورد نیروها و تغییرشکل ها
  • 9 ظرفیت اجرا در روش های خطی
  • 10 معیارهای پذیرش اعضای مختلف سازه ای بتنی و فولادی در روش های خطی
  • 11 ملاحظات تکمیلی (اجزای ناسازه ای، درزهای انقطاع و ...)
  • 12 پروژه کلاسی و پروژه پایان دوره
 • گام 7 عمومی: طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای سازه فولادی و بتنی با تحلیل استاتیکی غیرخطی - پوش اور (دو بعدی) 35 ساعت
  • 1 ضوابط کلی تحلیل های غیرخطی استاتیکی
  • 2 غیرخطی هندسی و غیرخطی مصالح – مدل های پلاستیسیته متمرکز
  • 3 روش خاص مدل سازی در تحلیل استاتیکی غیرخطی
  • 4 اثر مولفه های همزمان در سازه های سه بعدی
  • 5 محدوده کاربرد روش های غیرخطی
  • 6 مدل های رفتاری نیرو - تغییرمکان در اعضای مختلف سازه ای
  • 7 مبانی محاسباتی ارزیابی عملکرد به روش غیر خطی
  • 8 نقطه کنترل و محاسبه تغییرمکان هدف
  • 9 برآورد نیروها و تغییرشکل ها
  • 10 ظرفیت اجرا در روش استاتیکی غیرخطی
  • 11 معیارهای پذیرش اعضای مختلف سازه ای بتنی و فولادی و اتصالات در روش های غیر خطی
  • 12 ملاحظات تکمیلی (اجزای ناسازه ای، درزهای انقطاع و ...)
  • 13 پروژه کلاسی و پروژه پایان دوره
 • گام 8 عمومی: کار با شتابنگاشت و استفاده آن در نرم افزار 9 ساعت
  • 1 رکوردهای زلزله – مشخصات عمومی در حوزه زمان و حوزه فرکانس
  • 2 انواع طیف پاسخ رکوردهای زلزله و کاربرد آن ها در طراحی های عملی مهندسی
  • 3 آشنایی با معیارهای انتخاب رکورد زلزله برای سازه های دو و سه بعدی: انتخاب رکورد بر مبنای نوع سازه و هدف تحلیل / پایگاه های اطلاعاتی رکوردهای زلزله جستجوی رکورد بر مبنای معیارهای انتخابی
  • 4 آشنایی با روش های مقیاس رکورد زلزله: معرفی روش های مختلف مقیاس رکوردها در حوزه زمان و فرکانس، روش های اندازه گیری و کنترل خطای ناشی از مقیاس رکوردها، انتخاب روش مقیاس بر مبنای نوع سازه و هدف تحلیل
  • 5 انتخاب و مقیاس رکوردهای زلزله برای تحلیل های سه بعدی
  • 6 معرفی نرم افزارهای مربوطه
  • 7 بررسی تاثیر نوع روش مقیاس بر پاسخ سازه ها ارزیابی عدم قطعیت در پاسخ
  • 8 مثال های کاربردی
  • 9 پروژه پایانی
 • گام 9 عمومی: طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی و بتنی با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی (دو بعدی) 10 ساعت
  • 1 ضوابط کلی تحلیل های غیرخطی دینامیکی
  • 2 منحنی های رفتاری هیسترتیک (چرخه ای)
  • 3 مدل های پلاستیسیته متمرکز و گسترده – اعضای بتن آرمه و فولادی
  • 4 مدل های رفتاری نیرو-تغییرمکان در اعضای مختلف سازه ای
  • 5 مبانی محاسباتی ارزیابی عملکرد به روش دینامیکی غیرخطی
  • 6 میرایی در تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
  • 7 به کارگیری شتابنگاشت ها در تحلیل های دینامیکی غیرخطی (روش های تحلیل Cloud و IDA)
  • 8 مروری بر روش های عددی حل معادلات دینامیکی در حوزه غیرخطی
  • 9 برآورد نیروها و تغییرشکل ها – پاسخ گذرا و ماندگار
  • 10 معیارهای پذیرش در روش تحلیل دینامیکی غیرخطی با استفاده از رهیافت پلاستیسیته گسترده
  • 11 معیارهای پذیرش اعضای مختلف سازه ای بتنی و فولادی و اتصالات در روش های غیر خطی به روش پلاستیسته گسترده (روش فایبر)
  • 12 ملاحظات تکمیلی
  • 13 پروژه کلاسی و پروژه پایان دوره
 • 🏬🏬 سطح پیشرفته: طراحی عملکردی به صورت غیرخطی سه بعدی و ارائه گزارش در پروژه واقعی
 • گام 1 پیشرفته: طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای سازه فولادی و بتنی با تحلیل استاتیکی غیرخطی - پوش اور (سه بعدی) 13 ساعت
 • گام 2 پیشرفته: طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای سازه فولادی و بتنی با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی (سه بعدی) 5 ساعت
 • گام 3 پیشرفته: موارد تکمیلی طراحی عملکردی - استفاده از دیوار برشی در مدل سه بعدی - تحلیل به روش فایبر
 • گام 4 پیشرفته: نحوه گزارش دهی طراحی عملکردی و دفترچه محاسبات عملکردی 4 ساعت
  • 1 چارچوب گزارش های ارزیابی و طراحی سازه ها براساس عملکرد
  • 2 ترتیب و نحوه ارائه مطالب
  • 3 داده های ضروری جهت انعکاس در گزارش های ارزیابی
  • 4 نمونه عملی
  • 5 پروژه پایانی
 • گام 5 پیشرفته: مطالعه موردی پروژه های واقعی مقاومسازی و بهسازی در ایران و شرح مراحل انجام کار
نمونه اسلایدها و تصاویر دوره
تولید کنندگان دوره
محتوای این آموزش چیست ؟

دوره جامع طراحی عملکردی؛ مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای به نحوی برنامه ریزی شده است که باید حتما در کلاس های حضوری شرکت کرده و پروژه های عملی متعددی را انجام دهید.

  • بیش از 150 ساعت آموزش طراحی عملکردی
  • اسلایدهای ارائه جلسات
  • فایل های محاسباتی که در کلاس تدریس استفاده خواهد شد.
  • فایل پروژه های تعریف شده برای تسلط کامل به موضوع
  • پشتیبانی علمی در گروه تلگرامی دوره طراحی عملکردی از بدو شروع کلاس ها تا آزمون نهایی با حضور مدرس

برنامه کلاس‌ها

زمان‌بندی کلاس‌های حضوری
پنجشنبه‌هاجمعه‌ها
جلسه اول14:30 الی 16:1508:00 الی 09:45
استراحت16:15 الی 16:3009:45 الی 10:00
جلسه دوم16:30 الی 18:0010:00 الی 11:30
پذیرایی و پرسش و پاسخ18:00 الی 18:3011:30 الی 12:00
جلسه سوم18:30 الی 20:0012:00 الی 13:30

 

روزتاریخموضوع
پنجشنبه14 شهریور 98 مبانی دینامیک سازه ها و روش‌های تحلیل لرزه‌ای
جمعه15 شهریور 98 مبانی دینامیک سازه‌ها و روش‌های تحلیل لرزه‌ای + مبانی مقاومسازی و بهسازی
پنجشنبه21 شهریور 98مبانی مقاومسازی و بهسازی + تعرفه و شرح خدمات مقاوم سازی و بهسازی
جمعه22 شهریور 98خدمات جانبی مطالعات مقاوم سازی و بهسازی
پنجشنبه28 شهریور 98روش استاتیکی خطی فولادی
جمعه29 شهریور 98روش استاتیکی خطی فولادی
پنجشنبه04 مهر 98روش استاتیکی خطی فولادی
جمعه05 مهر 98روش استاتیکی خطی فولادی
پنجشنبه11 مهر 98روش استاتیکی خطی بتنی
جمعه12 مهر 98روش استاتیکی خطی بتنی
پنجشنبه18 مهر 98روش استاتیکی خطی بتنی
جمعه19 مهر 98روش استاتیکی خطی بتنی
پنجشنبه25 مهر 98روش استاتیکی خطی بتنی
جمعه26 مهر 98روش پوش اور فولادی
پنجشنبه02 آبان 98روش پوش اور فولادی
جمعه03 آبان 98روش پوش اور فولادی
پنجشنبه09 آبان 98روش پوش اور فولادی
جمعه10 آبان 98روش پوش اور بتنی
پنجشنبه16 آبان 98روش پوش اور بتنی
جمعه17 آبان 98روش پوش اور بتنی
پنجشنبه23 آبان 98روش پوش اور بتنی
جمعه24 آبان 98روش پوش اور بتنی
پنجشنبه30 آبان 98کار با شتابنگاشت
جمعه01 آذر 98کار با شتابنگاشت
پنجشنبه07 آذر 98روش تاریخچه زمانی غیرخطی فولادی و بتنی
جمعه08 آذر 98روش تاریخچه زمانی غیرخطی فولادی و بتنی
پنجشنبه14 آذر 98روش تاریخچه زمانی غیرخطی فولادی و بتنی
جمعه15 آذر 98 نحوه گزارش دهی طراحی عملکردی و دفترچه محاسبات عملکردی

محل برگزاری : میدان شهید تیموری، ابتدای بلوار صالحی، مرکز آموزش های جهاد دانشگاهی،ساختمان ماندگار

چه نیازی به یادگیری طراحی عملکردی سازه ها داریم؟

 • با قطعیت شاهد این موضوع هستیم که هر چه آیین نامه ها آپدیت می شوند، بیشتر رنگ و بوی طراحی عملکردی سازه ها می گیرند. این مسئله تاکید می کند که تا چند سال آینده شاهد الزامی شدن طراحی عملکردی در ایران هستیم. شما به عنوان یک مهندس آینده نگر می دانید که باید از همین امروز برای آموزش در این زمینه سرمایه گذاری کنید تا بتوانید در زمان موعود به عنوان یکی از متبحرترین نیرو های متخصص در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشید.

 

بهسازی لرزه ای ساختمان

 

 • امروزه شرکت های مهندسی برای انجام پروژه های عملکردی به دنبال نیروی متخصص هستند و یکسری از پروژه هایی که دریافت می کنند، کار مقاوم سازی ساختمان های قدیمی است. بنابراین شما با تسلط بر آیین نامه ASCE41-17 و نشریه 360 ایران که رویکرد عملکردی دارند می توانید به یک نیروی متخصص تبدیل شده و به استخدام این شرکت های مهندسی درآیید.

 

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

 

 

 • امروزه داشتن مهارت در طراحی سازه های فولادی و بتنی یک مزیت فوق العاده به حساب نمی آید. چند دهه پیش اگر یک مهندس طراح، طرحی بهینه را با دو فاکتور سرعت و دقت ارائه می داد جزو نوابغ به حساب می آمد اما امروزه بازار رقابت داغ تر است و شما نیاز دارید با کسب تخصص های سطح بالاتر، در خودتان مزیت های مورد قبول ایجاد کنید. مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای یکی از همین آموزش های با سطوح بالاتر است.

 

اهمیت یادگیری طراحی عملکردی سازه در یک سبزگپ فوق العاده دکتر منیعی در مورد اهمیت یادگیری طراحی عملکردی سازه صحبت می کنند حتما یک بار آن را مشاهده کنید.

 

دوره طراحی عملکردی سازه ها برای چه کسانی مناسب است؟

تمامی شرکت کنندگان دوره مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و بتنی برای ورود به این دوره باید مصاحبه اولیه را انجام دهند تا سطح علمی آنها مشخص گردد. در صورت نیاز به گذراندن پیش نیازها، دوره ها و کتب دیگر به آنها پیشنهاد خواهد شد تا صلاحیت ورود به این دوره را کسب کنند، سپس وارد این دوره شوند.

افرادی که می توانند برای مصاحبه اولیه درخواست دهند:

 1. برای تمامی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی که پایه علمی قوی دارند.
 2. تمامی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری سازه و زلزله
 3. مهندسین طراح حرفه ای که قصد ارتقای سطح علمی خود را دارند.

 

آموزش بهسازی لرزه ای

دوره طراحی عملکردی برای چه کسانی مناسب نیست؟

متاسفانه باید بگوییم اگر در مصاحبه ورودی نمره قبولی را نگیرید، اجازه ورود به این دوره حضوری را نخواهید داشت. در واقع این موضوع کاملا به نفع شماست چرا که ما نمی خواهیم شما زمانتان را بی جهت صرف مواردی کنید که به شما ارزشی اضافه نخواهد کرد.

اما پیشنهاد می کنیم اگر جزو افراد زیر هستید در فرصت مناسب تری برای حضور در دوره مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای درخواست دهید:

 1. دانشجویان دوره کارشناسی عمران که هنوز درسشان به پایان نرسیده است.
 2. مهندسین عمران که پایه علمی قوی ندارند.
 3. مهندسین طراحی که تسلط کافی بر روی طراحی عمومی سازه ندارند.

 

طراحی عملکردی به همراه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

اهمیت و کاربرد شرکت در دوره حضوری طراحی عملکردی چیست؟

این دوره حضوری برخلاف دوره های آکادمیک و سایر آموزش ها قسمت های عملی زیادی را در بر می گیرد. علاوه بر پروژه هایی که در طول ترم به عنوان مثال های واقعی ارائه می شود در انتهای هر سطح صفر تا صد پروژه ای را به عنوان کار نهایی انجام خواهید داد و سپس به تهیه دفترچه عملکردی و دفاع از آن خواهید پرداخت. ما قصد داریم با این کار شما نحوه دفاع از پروژه ها را در شرکت های مشاور آموزش ببینید. در واقع شما تنها مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان را آموزش نخواهید دید بلکه در انتهای دوره قادر به طراحی صفر تا صد یک سازه  به صورت عملکردی خواهید بود.

متاسفانه تا به امروز برای طراحی عملکردی سازه هیچ گونه کتاب و منبعی نداریم که آن را به صورت کاربردی توضیح داده باشد. شما توضیحات این نوع طراحی را می توانید در مقالات، هندبوک ها و یا راهنماها پیدا کنید. به همین دلیل هم ما سعی کرده ایم با کمک مدرسین با تجربه این خلاء را پر کنیم.

 

نمونه پروژه بهسازی لرزه ای

 

تجربه و علم بالای مدرسین این دوره قطعا اطمینانی بر کیفیت بالای دوره است به طور مثال دکتر سالار منیعی مشاور و طراح  پایه یک سازه؛ عضو ثابت هیئت علمی دانشگاه هستند و سابقه کاری ایشان به بیش از 11 سال می رسد که بیشتر زمینه فعالیتشان در حیطه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای است. ایشان در مهندسین مشاور فراپیشگام مدیر دپارتمان سازه و زلزله بوده که از سال 87 در زمینه ارزیابی و مقاوم سازی سازه ها و ارزیابی و طراحی پل های بتنی و فولادی فعال بوده اند. تز دکترای ایشان در زمینه تحلیل غیرخطی فروریزش سازه های سه بعدی است که می توان گفت دشوارترین تحلیل برای سازه های سه بعدی در زمینه طراحی عملکردی است که زیر نظر پروفسور غفوری آشتیانی و دکتر عبدالرضا سروقد مقدم انجام شده است.

دکتر جمشید کرمی نیز در زمینه مشاوره مقاوم سازی مخصوصا مدارس فعال هستند، عضو هیات علمی دانشگاه می باشند و با دکتر سالار منیعی نیز در پروژه های مشترک زیادی در زمینه مقاوم سازی همکار بوده اند.

 

کلاس های حضوری مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

دوره اول طراحی عملکردی پاییز 1398 _ تهران

 

اگر بعد از این دوره تمایلی به انجام طراحی عملکردی سازه نداشته باشید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

شما هیچ گونه ضرری را متحمل نشده اید در واقع بعد از گذراندن این دوره قطعا دید شما نسبت به طراحی تجویزی سازه (طراحی معمولی سازه) هم بازتر خواهد شد. در واقع مهندسینی که با طراحی عملکردی و یا مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه آشنایی دارند بسیاری از موارد را درست تر و بر اساس رفتار حقیقی سازه تشخیص می دهند دقیقا کاری که مهندسین معمول سازه نمی توانند انجام دهند.

 

طراحی عملکردی سازه ها

آیا واقعا این آموزش به درد شما میخورد ؟
 • داشتن لپ تاپ در کلاس ها ضروری است؟
  بله؛ با توجه به کلاس های عملی و پروژه هایی که قرار است با هم انجام دهیم حتما لپ تاپ به همراه خود داشته باشید.
 • آیا ویدئو دوره طراحی عملکردی ارائه خواهد شد؟
  خیر، به یاد داشته باشید که طراحی عملکردی تنها تفسیر و محاسبات نیست به همین دلیل هم ما کلاس های عملی و پروژه های واقعی متعددی را پیش بینی کرده ایم تا مشکلات طراحی شما را کاملا برطرف کنیم. این کلاس ها مکان مناسبی برای معرفی خودتان به شرکت های مشاور مقاوم سازی است.
 • این پکیج خیلی گران است
  هزینه تمام شده این مجموعه با توجه به جامعیت دوره، پشتیبانی علمی و ... بسیار بیشتر از هزینه درج شده در این صفحه محصول است که می توانید با یک محاسبه مختصر از آن مطلع شوید. تمامی هزینه ها تعدیل شده و شرایط خرید اقساطی نیز برای شما محیا شده است.
 • آیا سوالات من از این دوره پاسخ داده می شوند؟
  بله علاوه بر اینکه سوالات شما در طول دوره پاسخ داده خواهد شد؛ در یک گروه تلگرامی مخصوص طراحی عملکردی، می توانید سوالاتتان را مستقیما از مدرس دوره و پشتیبان های علمی بپرسید.
 • امکان پرداخت اقساطی آموزش وجود دارد؟
  در شرایط بسیار خاصی این امکان وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره 05632434440 تماس بگیرید تا مورد شما بررسی شود.
 • چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم؟
  بعد از تکمیل ثبت نام؛ نام شما را در لیست شرکت کنندگان دوره طراحی عملکردی قرار خواهد گرفت سپس دوستان واحد فروش و پشتیبانی، اطلاعات و نحوه شرکت در کلاس ها را دقیقا به شما خواهند گفت.
 • آیا حق انصراف از این دوره را داریم؟
  خیر، چرا که ظرفیت ثبت نام محدود بوده و پس از ورود نام شما در لیست ثبت نام امکان جایگزینی شما با فردی دیگر وجود نخواهد داشت.
پشتیبانی و پاسخگویی در سبزسازه

تمام دانشجویان پس از ثبت نام به سامانه پشتیبانی دوره دسترسی دارند و می توانند از پشتیبانی راهنمایی بگیرند.

پشتیبانی به 5 روش:

 • امکان ثبت تیکت در سامانه پشتیبانی
 • ارتباط مستقیم از طریق تلگرام با پشتیبان علمی دوره برای رفع سوالات و اشکالات علمی
 • ارتباط با پشتیبان فنی خانم شکوه شیخ زاده از طریق تلفن: 05632434440 یا تلگرام : Sabzsupport@ (شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 13 و پنج شنبه از 8 تا 10)
 • ارتباط با مشاوره فروش خانم شهرزاد صادقی از طریق: 05632434440 یا تلگرام : Sadeghi_Sabzsaze@ (شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 13 و پنج شنبه از 8 تا 10)
 • ارسال پیام به ایمیل سبزسازه: info@sabzsaze.com

 

نحوه پشتیبانی از دوره طراحی عملکردی سازه ها

برخی تصاویر مهم از این دوره
کاربران درباره آموزشهای سبزسازه چه نظری دارند؟
 • مهندس مهدی جابری (کارشناسی ارشد سازه)

  شرکت کننده اولین دوره جامع طراحی عملکردی

 • مهندس علی نوری (کارشناس ارشد زلزله)

  شرکت کننده اولین دوره جامع طراحی عملکردی

 • مهندس هادی علیزاده (طراح سازه)

  شرکت کننده اولین دوره جامع طراحی عملکردی

 • مهندس سید پرهام پیرزاده

  شرکت کننده اولین دوره جامع طراحی عملکردی

 • مهندس سعید حسن زاده (طراح سازه)

  شرکت کننده اولین دوره جامع طراحی عملکردی

نحوه ارائه آموزش دوره طراحی عملکردی سازه ها

طراحی بر اساس عملکرد قسمت های مختلفی دارد که شامل خود اجزای سازه، اجزای ناسازه، پی و ساختگاه است و در این موارد باید بررسی های بسیار دقیق تری نسبت به طراحی معمولی سازه انجام دهیم. در این دوره ما قصد داریم که مرحله به مرحله طراحی عملکردی سازه را در 9 سطح برای شما توضیح دهیم در واقع فرض ما بر این بوده است که مخاطب دوره ما مدرک کارشناسی عمران دارد. البته فراموش نکنید که شرط حضور در این دوره گذراندن آزمون ورودی است که تدارک دیده ایم.

 

شرکت در دوره مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه ها

 

در اولین مرحله از تدریس این دوره یک یادآوری یک روزه در رابطه با دینامیک سازه ها خواهیم داشت چرا که شاید مخاطبین حاضر در دوره بعضی از مسائلی که مهم و مرتبط هستند با مقاوم سازی ساختمان را به فراموشی سپرده باشند و یا در طول ترم به خوبی آن ها را یاد نگرفته باشند. دکتر منیعی در دوره حضوری تحلیل پوش اور سازه های فولادی هم طبق برنامه ای که داشتند، در جلسه اول به یادآوری و معرفی طراحی عملکردی پرداختند. شما می توانید اولین جلسه دوره تحلیل پوش اور را همین الان مشاهده کنید و با نحوه تدریس دکتر منیعی آشنا شوید.

 

 

 

بعد از اینکه مطمئن شدیم مهندسین حاضر در دوره آمادگی ورود به جلسات اصلی طراحی عملکردی را دارند با روش های ساده تر مانند طراحی خطی بحث مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای  را باز خواهیم کرد و سپس وارد بحث های غیر خطی استاتیکی و بعد غیر خطی دینامیکی که در واقع دشوار ترین نوع تحلیل در مهندسی عمران است، خواهیم شد.

 

تحلیل غیر خطی دینامیکی

 

در این دوره تمامی بند های آیین نامه های مقاوم سازی لرزه ای را به صورت موشکافانه بررسی می کنیم چرا که تمامی این بند ها صرفا یک روخوانی ساده نیست و نیاز به تفسیر و محاسبات دارد. همزمان با بحث های آیین نامه ای پروژه عملی را تعریف می کنیم که دوستان حاضر در کلاس همگام با مدرس مراحل طراحی را انجام خواهند داد و در پایان دوره قطعا پروژه را کاملا منطبق بر آیین نامه ها به پایان می رسانند. قسمت های محاسباتی طراحی عملکردی را در کلاس کاملا توضیح خواهیم داد و البته که تمامی فایل های محاسباتی را در اختیار دوستان قرار می دهیم.

 

بهسازی در ساختمان

 

در انتهای دوره یک پروژه توسط مدرس تعریف خواهد شد و تمامی مهندسین حاضر در دوره موظف به انجام پروژه در زمان مشخص هستند تمامی مراحل انجام پروژه چک خواهد شد به این صورت که شما باید طبق زمانی که مشخص شده است گزارش کار را تحویل مدرس دهید و در یک جلسه دفاع که مخصوص شما برگزار می شود که البته کاملا جدی است سوالاتی از شما پرسیده خواهد شد و طراحی شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این جلسه تیم داوران نمره ای به پروژه شما می دهند. نمره ای که در جلسه دفاع به شما داده شده است معیاری برای قرار گرفتن در سطح بالاتر است در واقع زمان آن است که شما و تیم داوران تصمیم بگیرید که آیا آمادگی و شرایط حضور در سطح بالاتر را دارید یا خیر؟!

جلسه دفاع نهایی با حضور نماینده شرکت های مشاور مقاوم سازی و بهسازی خواهد بود و در صورت قبولی در آزمون نهایی، در صورت تمایل برای همکاری به آن شرکت ها معرفی خواهید شد. در این دوره اگر همگام با مدرس پیش بروید قطعا از نظر علمی جایگاه مناسبی را در زمینه طراحی عملکردی کسب خواهید کرد.

 

شرکت های مشاور مقاوم سازی و بهسازی

 

اما اگر به سرفصل های دوره نگاهی انداخته باشید 3 سطح از دوره را به گونه ای طراحی کرده ایم که کاملا دوره اجرایی باشد. این سطوح کاملا اجرایی است و  در هیچ کتابی گنجانده نشده است.

هزینه مقاوم سازی ساختمانتعرفه خدمات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

یکی از کارهایی که مخصوصا در حیطه مشاوره انجام می شود و یکی از بحث های مهم مدیریتی می باشد، مدیریت مالی است، چرا که برای ما مهم است که بدانیم چگونه می شود قرارداد بست و با چه تعرفه و چه محاسباتی می توان حق الزحمه را تعیین کرد؟

بسیاری از مهندسین مشاور و کارفرماها اطلاعات درستی از روش های محاسبه تعرفه برای کارهای مقاوم سازی ندارند. به طور کلی در کار های مقاوم سازی و بهسازی بخش نامه های محاسباتی مخصوصی داریم که حق الزمه خودش را دارد و از سمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می شود. در یک کلاس آموزشی 3 ساعته در قسمت غیر فنی بحث عملکردی به این موضوع خواهیم پرداخت. به این صورت که بر اساس متراژ و نوع کار بخش نامه را توضیح می دهیم؛ به طور مثال به شما خواهیم گفت که اگر یک پروژه بهسازی بیمارستان را بخواهید انجام دهید باید به چه شکلی حق الزمه را محاسبه کنید.

 

شرح خدمات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ایشرح خدمات مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

زمانی که کارفرما با مشاور قرار داد می بندد در واقع بیان می کند من به هر دلیلی توانایی انجام این کار را ندارم. مسلما کارفرماهای غیر فنی مانند سازمان انتقال خون، بیمارستان ها و یا وزارت آموزش و پرورش تخصصی در انجام امور ندارند اما کارفرما های فنی مانند اداره راه، اداره مسکن و شهرسازی هم به دلیل تعدد پروژه ها امکان استفاده از نیرو های خود را ندارند به همین دلیل هم کار را برون سپاری می کنند.

حال زمان آن رسیده است که مشاور یک شرح خدماتی را ارائه دهد که در قرار داد آن را می گنجانند. طبق همین قرارداد مشاور موظف است که به کارفرما گزارش های مرحله ای و دقیقی را ارائه دهد. حق الزحمه ای که در سطح 7 محاسبه کردیم را باید در مراحل مختلف شرح خدمات بشکنیم تا امکان مطالبه آن از کارفرما وجود داشته باشد.

در شرح خدمات خیلی دست ما باز نیست. شرح خدمات در ایران نشریه دارد مخصوصا نشریه 251  که شرح خدمات در آنجا نوشته شده است اما مهندس مشاور باید چه بکند؟ مهندس مشاور در ابتدای کار یک گزارش چشمی ارائه می دهد که همان ابتدا بیان می کند مشکلات ساختمان این موارد است سپس وارد قسمت های فنی تر پروژه می شویم. به تمامی این مراحل شرح خدمات مطالعات مقاوم سازی گفته می شود.

خدمات جانبی در طراحی عملکردیخدمات جانبی مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

این سطح از دوره که مربوط به کار های جانبی است مخصوص بحث مقاوم سازی است که نقشه یا اطلاعات درستی در دسترس نداریم. در هر کاری ما یک سری کار های جانبی داریم. مثلا در بحث پیمانکاری ما یک پیمانکار کلی داریم که تمام مراحل را نظارت می کند و کارفرما با ایشان قرار داد می بندد و چندین پیمانکار جزئی که قسمتی از کار به آن ها سپرده می شود و این پیمانکاران جزئی با پیمانکار اصلی قرار داد می بندند.

دقیقا همین مدل را در بحث مقاوم سازی هم داریم به این صورت که مشاوری که با کارفرما قرار داد بهسازی می بندد نیاز به یکسری اطلاعات دارد که به هردلیلی خودش نمی تواند این اطلاعات را بدست آورد. یا نیروی کاری لازم را ندارد یا توان انجام کار را ندارد به همین دلیل هم این کار ها را برون سپاری می کند. به صورت کلی یک سری خدمات علاوه بر خدمات موجود در قرار داد داریم که به منظور اهداف شناسایی است که یک بخش آن شامل سونداژ آزمایش ها و تخریب می شود.

تصور کنید ساختمانی 28 سال قدمت دارد و نیاز داریم که مقاومت میلگرد ها را بدانیم اما توانایی تشخیص این کار را نداریم بنابراین با یک آزمایشگاه قرار داد می بندیم و دستور کار به وی خواهیم داد که دقیقا چه کاری را باید انجام دهد که به این کار ها خدمات جانبی گفته می شود.

 

 

ویژگی و مزایای دوره طراحی عملکردی سازه ها

ادعا نمی کنیم! این دوره واقعا جامع است.

متاسفانه تا به امروز برای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای هیچ گونه کتاب و منبعی نداریم که آن را به صورت کاربردی توضیح داده باشد. شما توضیحات این نوع طراحی را می توانید در  مقالات، هندبوک ها و یا راهنماها پیدا کنید. به همین دلیل هم ما سعی کرده ایم با کمک مدرسینی با تجربه این خلاء را پر کنیم. شما در هر سطح این دوره چندین مثال واقعی در قالب پروژه به همراه مدرس انجام خواهید داد اما در نهایت باید خودتان پروژه هایی که برای شما تعریف می شود را به تنهایی انجام دهید. این پروژه ها توسط تیم داوران در جلسه دفاعی که مخصوص شماست موشکافانه بررسی خواهد شد و نمره ای به تناسب کاری که ارائه داده اید کسب خواهید کرد.

اگر نگاهی به سطوح مختلف این دوره انداخته باشید متوجه اجرایی بودن این دوره شده اید. در هیچ کجای کتاب ها و آموزش ها مطالب برخی از سطوح این دوره را پیدا نخواهید کرد! یا حداقل با صرف پنج سال وقت و مطالعه همه کتب و مقالات مرتبط به دست آورید، البته اگر بتوانید به منبع درستی دست پیدا کنید.

 

دوره جامع مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

معرفی شما به شرکت های طراحی عملکردی

آخرین کاری که شما در سطوح مختلف انجام خواهید داد دفاع از پروژه ی تعریف شده برای شما در حضور تیم داوران است. در آخرین دفاع شما از پروژه تان در واقع زمانی که شما از نظر مدرسین دوره حرفه ای شده اید نمایندگان شرکت های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای حضور خواهند داشت. این جلسه دفاع فرصتی مناسب برای کسب موقعیت شغلی شما است.

 

ویژگی های دوره طراحی عملکردی سبزسازه

گروه تلگرامی طراحی عملکردی با حضور مدرس

قطعا بعد از تمرین کردن مطالبی که در کلاس به شما آموزش داده می شود سوالاتی برای شما به وجود خواهد آمد که می توانید آن ها را در گروه تلگرامی بپرسید. قطعا مدرسین و یا پشتیبان های علمی دوره پاسخ شما را خواهند داد. پشتیبان هایی که در این دوره مورد استفاده قرار می گیرند مورد تایید مدرسین دوره قرار گرفته اند.

 مدرس حرفه‌ای و اجرایی به جای مدرس آکادمیک محض!

دکتر منیعی به عنوان مدرس این دوره، سابقه کار طراحی و اجرایی به همراه طراحی عملکردی بالایی دارند و صرفا با مطالعه چند کتاب و دیدن چند دوره آموزشی قصد آموزش دادن شما را ندارند.

تجربه و علم بالای مدرس این دوره قطعا اطمینانی بر کیفیت بالای دوره است به طور مثال دکتر سالار منیعی مشاور و طراح پایه یک ساختمان، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج هستند و سابقه کاری ایشان به بیش از 11 سال می رسد که بیشتر زمینه فعالیتشان در حیطه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای است.

 

مدرسین طراحی عملکردی سازه سبزسازه

دریافت رزومه کامل دکتر سالار منیعی

یک سرمایه گذاری بزرگ برای ایجاد تمایز

همانطور که خودتان هم خیلی خوب می دانید امروزه جمعیت مهندسین عمران بسیار زیاد است. اکثریت این مهندسین با توجه به سهولت آموزش، به نرم افزارهای تخصصی رشته عمران مسلط هستند و در سطح مشابهی قرار دارند. بنابراین تنها یک مهندس باهوش می داند که برای ایجاد تمایز بین خود و سایر مهندسین نیاز دارد به علوم نوین این رشته مسلط شود.

حسن چنین کاری این است که مباحثی مانند طراحی عملکردی هنوز خیلی جا افتاده نیستند و کم کم توجه ها به سمت آن جلب خواهد شد. شما می توانید از دیگران در یادگیری آن پیشی بگیرید. دقیقا چند سال بعد که دیگران تازه در حال گام نهادن در این عرصه هستند شما از پیش کسوتان هستید و از علم و تجربیاتتان استفاده خواهید کرد.

 

به جای شرکت در دوره طراحی عملکردی سازه های سبزسازه چه کاری می توانید انجام دهید؟

کتاب بخوانید

می توانید از منابع مکتوب معتبر برای یادگیری طراحی عملکردی استفاده کنید. فقط یادتان نرود که به روخوانی اکتفا نکنید و سعی کنید آموخته های کتاب ها را در قالب پروژه های عملی تمرین کنید چرا که متاسفانه تا به امروز هیچ کتابی در زمینه طراحی عملکردی منتشر نشده است که به صورت کامل تمامی موارد را توضیح داده باشد. در ضمن به یاد داشته باشید هیچ کتابی نمی تواند مثل اساتید با تجربه، نکات و نحوه انجام پروژه  را به شما آموزش دهد. دقت کنید که مبنای طراحی عملکردی، آیین نامه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای می باشند پس هرگز آن ها  را کنار نگذارید. سعی کنید حتما قبل یا بعد از مطالعه کتاب های طراحی عملکردی، سری به خود آیین نامه ها بزنید.

 

آموزش بهسازی لرزه ای ساختمان

در کلاس های طراحی عملکردی دیگر موسسات شرکت کنید.

اگر وقت کافی برای رفت و آمد و شرکت در کلاس های حضوری دارید، این گزینه بهتری نسبت به کتاب برای شماست. اما مواردی را باید برای انتخاب کلاس های حضوری در نظر داشته باشید:

 • ترجیحا با اساتیدی کلاس بروید که سابقه تدریس چند ساله در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای دارند. چرا که قرار است وقت زیادی را صرف کلاس ها کنید پس باید علاوه بر دانسته هایی که در کتاب ها هم پیدا می شود چیز بیشتری دریافت کنید. انتقال تجربیات و مشاوره دادن موضوع بسیار مهمی است که استاد باید در حین آموزش دادن با شما در میان بگذارد.
 • به شدت از مدرسین تازه کاری که طراحی عملکردی را تنها در حد یک پروژه عملی دانشگاهی می دانند و هیچ کاربردی برای آن در طراحی سازه متصور نیستند دوری کنید چرا که این کلاس ها برای شما هیچ گونه ارزشی را به دنبال نخواهد داشت.

 

دوره حضوری تحلیل پوش اور

کارگاه حضوری تحلیل پوش اور قاب فولادی 30 و 31 فروردین ماه 1398 – تهران

 

رویداد حضوری سبزسازه

رویداد حضوری طراحان برتر سازه 27 و 28 تیرماه 1398 – تهران

 

دوره حضوری صورت وضعیت نویسی

دوره حضوری تنظیم و نگارش صورت وضعیت نویسی 19 و 20 اردیبهشت ماه 1398 – تهران

 

دوره حضوری وال پست

کارگاه حضوری طراحی و اجرای وال پست 26 بهمن ماه 1397 – تهران

 

 • دوره ای که انتخاب می کنید نباید تنها یک دوره تئوری باشد. شما تا مدامی که خودتان کاری را انجام ندهید به کار مسلط نخواهید شد پس دوره ای را انتخاب کنید که فرصت کار عملی برای شما مهیا باشد.
 • دوره ای را انتخاب کنید که با سطح علمی شما همخوانی داشته باشد. شما به عنوان یک مهندس عمران شاید به اشتباه این توانایی را در خود احساس کنید که می توانید علم طراحی عملکردی سازه ها را فرا بگیرید. شما برای آموزش دیدن طراحی عملکردی سازه ها باید قبل از هرچیزی به پیش نیاز های این دوره تسلط داشته باشید در غیر این صورت این دوره برای شما مفید نخواهد بود. در واقع این وظیفه موسسه است که به شما بگوید شما توانایی فراگیری علم طراحی عملکردی را دارید یا خیر؟!
 • حتما به اطلاعات مربوط به پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات علمی توجه داشته باشید. چون مسلما در طول آموزش برای شما سوالاتی ایجاد می شود و موسسه موظف است به سوالات علمی یا مشاوره ای شما به خوبی پاسخ دهد تا با نگرانی دوران مطالعه را سپری نکنید.

 

به صورت خود خوان پیش بروید

می توانید با استفاده از منابع رایگان موجود در اینترنت، مطالبی را در خصوص یاد گیری طراحی عملکردی یافته و به صورت خودخوان مطالعه کنید. منتهی دقت کنید که ریسک این روش به شدت بالاست و یادگیری مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای بدون انجام کار های عملی صورت نمی گیرد. پس سعی کنید حتما یک منبع معتبر انتخاب کنید. دقت کنید که طراحی عملکردی سازه ها موضوعی جدید و تخصصی است که شاید سرچ هایتان را بی نتیجه بگذارد.

 

 

مشاوره رایگان دریافت دوره آموزشی
مشاوره رایگان دریافت دوره آموزشی

نیاز به مشاوره دارید ؟

درصورتی که نیاز به مشاوره دارید میتوانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید.

ضمانت نامه بازگشت وجه

احتراما بدینوسیله اعلام می دارد تمامی آموزش های سبزسازه دارای ضمانت بازگشت وجه تا 90 روز می‌باشند. به موجب این تعهد، در صورت عدم رضایت از آموزش خریداری شده، می توانید دلایل عدم رضایت خود را از طریق تلفن 05632044440 و یا پشتیبانی تلگرام به ما اطلاع دهید تا وجه شما را در کمتر از دو روز کاری به حسابتان بازگشت دهیم. شایان ذکر است پرداخت اقساطی و گروهی مشمول ضمانت بازگشت وجه نمی شوند.

روش های پرداخت شهریه

دریافت سریع کل دوره با ارزش 5.96میلیون تومان

موجود در انبار

ثبت نام گروهی دوره ها

می توانید به همراه دوستانتان در این دوره ثبت نام کنید و تا 50 درصد تخفیف بگیرید.

مجوزهای ارائه این محصول چیست ؟
 • مجوزها
 • مجوزها
 • مجوزها
 • logo-samandehi
با ارسال 11اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نقد و بررسی
 1. sazeh_am

  سلام و درود خسته نیاشید
  فایل آموزشی بصورت dvd هم هست یا فقط کلاس حضوری ؟؟؟ چون ما شهرستان هستیم و نمیرسیم ک کلاس بیایم
  ممنون از شما

  پاسخ دهید

 2. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  در حال حاضر تنها به صورت حضوری این دوره برگزار می شود. البته اگر دوره به صورت غیر حضوری برگزار شد حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

  پاسخ دهید

 3. سامان مصلحی

  این مبلغ برای خرید dvd دوره هست؟دوره حضوری مبلغش چقدر هست؟

  پاسخ دهید

 4. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  در حال حاضر اطلاعات دوره دوم دقیق نیست، بلافاصله بعد از اینکه دقیقا مشخص شد که دوره دوم به چه صورتی برگذار میشه اطلاع رسانی خواهیم کرد.

  پاسخ دهید

 5. maysamcivileng@gmail.com

  با سلام
  از توضیحاتی که ارائه فرمودید بر می آید که دوره فوق الذکر ، دوره ای فوق العاده کاربردی و پرمحتوا می باشد . دستتان خیلی هم درد نکند اما اگر با توجه به هزینه فوق العاده بالای رفت آمد و اسکان در تهران برای افرادی مانند من که ساکن شهرهای دوری مانند زاهدان هستم ، بتوانید برنامه ریزی رو انجام دهید که این دوره با همین کیفیت و انجام پروژه های عملی بصورت مکاتبه ای و مجازی انجام شود خیلی خیلی از شما ممنون خواهیم شد.
  با تشکر

  پاسخ دهید

 6. مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  بله درست می فرمایید؛ اما فک میکنم پانسیون هایی در تهران باشن که هزینه اسکان کمتری باید پرداخت بشه. اگر واقعا این دوره برای شما مفید هستش به نظر میرسه به سراغ راهکار کاهش قیمت های جانبی باشید.
  حتی کم کردن قیمت خود دوره میتونه به شما کمک کنه بتونید هزینه های جانبی رو با خیالی آسوده تر پرداخت کنید.
  فکر میکنم اگر مشاور تلفنی با خانم صادقی با شماره ۰۵۶۳۲۴۳۴۴۴۰ داشته باشید به نتیجه بهتری برسید.

  پاسخ دهید

 7. ساره سلیمانی نژاد

  سلام
  میخواستم بدونم مکان برگزاری دوره کجاست؟

  پاسخ دهید

 8. مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام خانم مهندس
  قطعا در تهران برگزار خواهد شد – برنامه کلاسی رو هم بالا گذاشتیم
  بازم اگر سوالی دارید در مورد این دوره میتونید با خانم صادقی که مشاور فروش دوره ها هستند صحبت کنید.
  شماره تماس: ۰۵۶۳۲۴۳۴۴۴۰

  پاسخ دهید

 9. رضا رضوی (دیدگاه مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  لطفا حتما بگین دکتر منیعی یه ویدیو ارسال کنند که این دوره عملکردی واسه چه کسایی مناسب و واسه چه کسایی هنوز زوده و باید چه چیزهایی رو پیش نیاز و در چه سطحی بلد باشن تا این دوره بتونه براشون مفید باشه؟
  ممنون این کار فکر میکنم خیلی از ابهامات رو برطرف کنه به خصوص اگه از زبان خود دکترسالار منیعی باشه.
  بازم ممنون

  پاسخ دهید

 10. مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام جناب مهندس
  مطالبی که فرمودید توی متن صفحه محصول توضیح داده شده البته جا داره که بگم تک تک کلماتی که توی صفحات محصول میگیم رو خود مدرس بیان میکنه
  ویدئو ابتدا صفحه رو اگر یک نگاهی بندازید دکتر منیعی توضیحات خوبی دادند.
  باز هم مهندس اگر سوالی دارید حتما با خانم صادقی در ارتباط باشید
  شماره تماس: ۰۵۶۳۲۴۳۴۴۴۰

  پاسخ دهید

؟ شهرزاد صادقی | مشاور شما :

پاسخ سوالات متداول غیر علمی خود را با کلیک روی علامت سوال بدون اتلاف زمان پیدا کنید.

فقط کافیست ایمیلتان را وارد کنید

در کمتر از 5 ثانیه اطلاعاتتان را وارد کنید و 3 ایبوک طراحی سازه بتنی در ایتبس را به همراه هدیه ویژه آن در ایمیلتان دریافت کنید
برایم ایمیل شود
نگران نباشید ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
close-link

دوره عملکردی برای شما مناسب است؟

هیچ تضمینی وجود ندارد که این دوره برای شما مناسب باشد
همین الان می‌توانید با شرکت در یک آزمون تعیین سطح، کاملا متوجه شوید که آیا این دوره برای شما طراحی شده است یا خیر؟
شرکت در آزمون تعیین سطح
با رد کردن این پیشنهاد آن را برای همیشه از دست خواهید داد
close-link