نکات اجرایی ساختمان

سرفصل ها: ۱) عدم اجرای صحیح سازه نگهبان و راه کار های جلوگیری از ریزش…

کنترل هزینه های پروژه ساختمانی

مدیریت هزینه های پروژه جز اصلی و غیرقابل انکار در فرایندهای مدیریت پروژه …

کنترل سازه

منظور از کنترل سازه در واقع کنترل و کاهش پاسخهای سازه تحت اث…

طراحی لرزه ای پلها بر مبنای عملکرد

در آینده ای نه چندان دور روش طراحی عملکردی به طور وسیعی در ای…

آشنایی با سازه های غشایی

جلسه اول : معرفی سازه های غشایی. معرفی متریال معرفی …

آشنایی با متره و برآورد

فصل اول: کلیات ۱-۱-تعریف متره و مترور ۱-۲-وظایف مترور و شرایط یک مترور ۳-۱-جایگاه…