نوشته‌ها

استخدام کارشناس در چند رشته تحصیلی در اصفهان/۱۶ اسفند

استخدام کارشناس در چند رشته تحصیلی در اصفهان استخدام کارشناس  استخدام کارشناس

به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۳۹۲۹۲۰۹۰ 

به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.به کارشناس عمران , مکانیک , زمین شناسی , کشاورزی و برق با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در اصفهان نیازمندیم.استخدام کارشناس

استخدام مهندس عمران آشنا به طرح هادی در تهران/۱۶ اسفند

استخدام مهندس عمران آشنا به طرح هادی در تهران استخدام مهندس عمران آشنا به طرح هادی 

به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۷۴۳۶

به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح نیازمندیم.به مهندس عمران – راه ( آقا ) با ۳ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به طرح هادی در تهران نیازمندیم.

استخدام چند ردیف شغلی در شهر اصفهان/۱۶اسفند

استخدام چند ردیف شغلی در شهر اصفهان استخدام چند ردیف شغلی در شهر اصفهان

یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.

تلفن: ۰۳۱۳۲۲۱۵۸۸۲

یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو بام مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.یک شرکت مهندسی بازرگانی عتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.یک شرکت مهندسی بازرگانی معتبر به نیرو با مدرک فوق دیپلم و لیسانس عمران , برق و کامپیوتر نیازمند است.استخدام چند ردیف شغلی در شهر اصفهان

استخدام مهندس عمران پایه ۱ و ۲ درتهران/۱۶ اسفند

استخدام مهندس عمران پایه ۱ و ۲ درتهران استخدام مهندس عمران پایه ۱ و ۲ درتهران 

به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۸۸۹۵۹۹۳۴

به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران پایه یک و دو اجرا شرکت مجری حقوقی در تهران نیازمندیم.

استخدام مهندس عمران با سابقه طراحی درتهران/۱۶ اسفند

استخدام مهندس عمران با سابقه طراحی درتهران استخدام مهندس عمران با سابقه طراحی 

به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم. ارسال رزومه به ایمیل زیر وبسایت:

job@sazabandish.com

فاکس: ۰۲۱۸۸۲۴۲۳۸۳

به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران نیازمندیم.به مهندس عمران بالای ۳ سال سابقه طراحی خطوط انتقال آب در تهران 

استخدام کارشناس ارشد عمران در تهران/۱۶ اسفند

استخدام کارشناس ارشد عمران در تهران استخدام کارشناس ارشد عمران در تهران

به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۲۱۴۴۹۶۱۶۳۶

به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.به کارشناس ارشد عمران ، محیط زیست یا آب و فاضلاب آشنا به فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب در تهران نیازمندیم.

استخدام نیرو جهت بازاریابی محصولات ساختمانی در همدان/۱۶ اسفند

استخدام نیرو جهت بازاریابی محصولات ساختمانی در همدان استخدام نیرو جهت بازاریابی محصولات ساختمانی در همدان

به تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدان نیازمندیم. تلفن: ۰۸۱۳۸۲۷۳۳۱۱

به تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدان به تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدانبه تعدادی بازاریاب مجرب جهت بازاریابی محصولات ساختمانی دارای مدرک حداقل فوق دیپلم معماری یا عمران در همدان

استخدام طراح ۳DMax در مشهد / ۱۶ اسفند

به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۵۸۹۱۲۴۳۹

به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.به ۲ نفر خانم جهت طراحی ۳DMax دکوراسیون و آشپزخانه با حقوق ماهیانه نیازمندیم.

استخدام شرکت نشر الکترونیک متاب در کرج/۱۶ اسفند

استخدام شرکت نشر الکترونیک متاب در کرج استخدام شرکت نشر الکترونیک متاب در کرج

شرکت نشر الکترونیک متاب به نیروی آقا با شرایط زیر در کرج محدوده ماهدشت نیاز دارد.

فوق دیپلم و لیسانس در رشته های نقشه برداری ، ریاضیات ، آمار ، معماری و شهرسازی با تاریخ تولد ۱۳۶۰ به بالا ساعت تماس ۹ الی ۱۳

تلفن: ۰۹۳۶۴۵۳۴۴۵۸

فوق دیپلم و لیسانس در رشته های نقشه برداری ، ریاضیات ، آمار ، معماری و شهرسازی با تاریخ تولد ۱۳۶۰ به بالا ساعت تماس ۹ الی ۱۳فوق دیپلم و لیسانس در رشته های نقشه برداری ، ریاضیات ، آمار ، معماری و شهرسازی با تاریخ تولد ۱۳۶۰ به بالا ساعت تماس ۹ الی ۱۳فوق دیپلم و لیسانس در رشته های نقشه برداری ، ریاضیات ، آمار ، معماری و شهرسازی با تاریخ تولد ۱۳۶۰ به بالا ساعت تماس ۹ الی ۱۳فوق دیپلم و لیسانس در رشته های نقشه برداری ، ریاضیات ، آمار ، معماری و شهرسازی با تاریخ تولد ۱۳۶۰ به بالا ساعت تماس ۹ الی ۱۳فوق دیپلم و لیسانس در رشته های نقشه برداری ، ریاضیات ، آمار ، معماری و شهرسازی با تاریخ تولد ۱۳۶۰ به بالا ساعت تماس ۹ الی ۱۳فوق دیپلم و لیسانس در رشته های نقشه برداری ، ریاضیات ، آمار ، معماری و شهرسازی با تاریخ تولد ۱۳۶۰ به بالا ساعت تماس ۹ الی ۱۳فوق دیپلم و لیسانس در رشته های نقشه برداری ، ریاضیات ، آمار ، معماری و شهرسازی با تاریخ تولد ۱۳۶۰ به بالا ساعت تماس ۹ الی ۱۳فوق دیپلم و لیسانس در رشته های نقشه برداری ، ریاضیات ، آمار ، معماری و شهرسازی با تاریخ تولد ۱۳۶۰ به بالا ساعت تماس ۹ الی ۱۳فوق دیپلم و لیسانس در رشته های نقشه برداری ، ریاضیات ، آمار ، معماری و شهرسازی با تاریخ تولد ۱۳۶۰ به بالا ساعت تماس ۹ الی ۱۳

استخدام کارشناس عمران یا معماری در تهران/۱۶ اسفند

استخدام کارشناس عمران یا معماری در تهران استخدام کارشناس عمران یا معماری در تهران

یک شرکت معتبر ساختمانی به کارشناس عمران یا معماری جهت دفتر فنی – مسلط به نرم افزار تدکار ، متره و آشنا به امور مناقصات ، با حداقل ۲ سال سابقه در تهران نیازمندیم. ارسل رزومه به ایمیل زیر

آدرس ایمیل: hr@pgsco.ir 

یک شرکت معتبر ساختمانی به کارشناس عمران یا معماری جهت دفتر فنی – مسلط به نرم افزار تدکار ، متره و آشنا به امور مناقصات ، با حداقل ۲ سال سابقه در تهران نیازمندیم. ارسل رزومه به ایمیل زیر یک شرکت معتبر ساختمانی به کارشناس عمران یا معماری جهت دفتر فنی – مسلط به نرم افزار تدکار ، متره و آشنا به امور مناقصات ، با حداقل ۲ سال سابقه در تهران نیازمندیم. ارسل رزومه به ایمیل زیریک شرکت معتبر ساختمانی به کارشناس عمران یا معماری جهت دفتر فنی – مسلط به نرم افزار تدکار ، متره و آشنا به امور مناقصات ، با حداقل ۲ سال سابقه در تهران نیازمندیم. ارسل رزومه به ایمیل زیریک شرکت معتبر ساختمانی به کارشناس عمران یا معماری جهت دفتر فنی – مسلط به نرم افزار تدکار ، متره و آشنا به امور مناقصات ، با حداقل ۲ سال سابقه در تهران نیازمندیم. ارسل رزومه به ایمیل زیریک شرکت معتبر ساختمانی به کارشناس عمران یا معماری جهت دفتر فنی – مسلط به نرم افزار تدکار ، متره و آشنا به امور مناقصات ، با حداقل ۲ سال سابقه در تهران نیازمندیم. ارسل رزومه به ایمیل زیریک شرکت معتبر ساختمانی به کارشناس عمران یا معماری جهت دفتر فنی – مسلط به نرم افزار تدکار ، متره و آشنا به امور مناقصات ، با حداقل ۲ سال سابقه در تهران نیازمندیم. ارسل رزومه به ایمیل زیریک شرکت معتبر ساختمانی به کارشناس عمران یا معماری جهت دفتر فنی – مسلط به نرم افزار تدکار ، متره و آشنا به امور مناقصات ، با حداقل ۲ سال سابقه در تهران نیازمندیم. ارسل رزومه به ایمیل زیر