جزوه اجزاء محدود دکتر واثقی

جزوه دستنویس اجزاء محدود دکتر واثقی (دانشگاه علوم و فنون مازندران – بهمن ۱۳۹۳) توسط سبزسازه ای عزیز مهندس عارف سلیمی ارسال شده است. این جزوه ۱۳۳ صفحه ای شامل سرفصل زیر می باشد:

  • معرفی محیط های پیوسته و مدل های ریاضی محیط های پیوسته و مدل های گسسته
  • روش اجزاء محدود برای تحلیل محیط های پیوسته ارتجاعی در مکانیک جامدات
  • تحلیل تنش کرنش مستوی
  • تحلیل تنش سه بعدی
  • المان های نیرو پارامتریک و انتگرال گیری عددی
  • تعمیم روش اجزاء محدود _ روش مانده های وزن دار گالرکین
  • مقدمه ای بر خمش صفحات در المان های محدود مربوط به آن