دانلود رایگان جزوه اصول مهندسی تونل

سرفصل های این جزوه کامل شامل :

  1. مشخصات هندسی تونل های راه و راه آهن
  2. تنش و تغییر شکل پیرامون تونل ها
  3. حفاری تونل به روش چالزنی و انفجار
  4. حفاری با TBM
  5. حفاری با کله گاوی
  6. تهویه، آبکشی و تخلیه تونل ها
  7. پایدارسازی تونل ها
  8. طبقه بندی زمین و طراحی تجربی تونل ها
  9. استفاده از ابزاربندی برای رفتارنگاری تونل ها

 

 

جزوه اصول مهندسی تونل(بخش دوم)

تونل