جزوه اصول مهندسی راه آهن

این جزوه بسیار کامل اصول مهندسی راه آهن توسط آقای رامین عبادیان گردآوری شده و مربوط به سال تحصیلی ۹۲ می باشد. سرفصل این جزوه تایپی ۸۹ صفحه ای شامل:

  • تاریخچه، خصوصیات و امتیازات راه آهن
  • مقطع عرضی خط آهن
  • ریل
  • تراورس
  • بالاست و زیربالاست
  • ادوات اتصال
  • ایستگاه
  • راهگرد
  • طراحی مسیر راه آهن
  • ترافیک ریلی

 

جزوه اصول مهندسی راه آهن

راه آهن