جزوه آلودگی هوا و روش های کنترل دکتر کریمی

درس آلودگی هوا و روش های کنترل یک درس ۳ واحدی اختیاری می باشد که پیش نیاز آن درس محیط زیست است. این جزوه مربوط به آقای عبدالرضا کریمی از دانشگاه صنعتی قم بوده و فهرست مطالب این جزوه ۷۶ صفحه ای شامل:

  1. انواع آلاینده ها و منشاء اصلی هر کدام
  2. اثرات زیست محیطی آلودگی هوا
  3. شیمی اتمسفر و هواشناسی آلودگی هوا
  4. مکانیزم پخش آلاینده ها در هوا
  5. استاندارد های آلودگی هوا
  6. استراتژی ها و قوانینی برای مدیریت آلاینده ها در هوا
  7. و …
آلودگی

آلودگی هوا