دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه

به نام خدا

دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه

مندرجات این دفترچه عبارتند از:
۱) مقدمه
۲) مدارک لازم
۳) موارد کلی درباره نقشه های شالوده
۴) موارد عمومی در نقشه های سازه
۵) نکات حائز اهمیت در جزئیات سازه های بتنی
۶) نکات حائز اهمیت در جزئیات سازه های فلزی
۷) نکات مهم در دفترچه محاسبات
۸) نکات کلی درباره فایل مدل کامپیوتری سازه
۹) نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری سازه های بتنی
۱۰) نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری سازه های فلزی
۱۱) نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری شالوده ادامه مطلب …