مبحث بیست و دو مقررات ملی

 مبحث بیست و دو مقررات ملی

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب ،نوسازی،توسعه ی بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که به منظور تامین ایمنی ، بهره دهی مناسب،آسایش،بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می گردد.

در کشور ما در کنار مقررات ملی ساختمان ، مدارک فنی دیگر از قبیل آیین نامه های ساختمانی، استاندارد ها و آیین کارهای ساختمان سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع تدوین و انتشار می یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملی ساختمان تمایز های آشکاری دارد. ادامه مطلب …

مبحث بیست و یکم مقررات ملی

مبحث بیست و یکم مقررات ملی

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب ،نوسازی،توسعه ی بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که به منظور تامین ایمنی ، بهره دهی مناسب،آسایش،بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می گردد.

در کشور ما در کنار مقررات ملی ساختمان ، مدارک فنی دیگر از قبیل آیین نامه های ساختمانی، استاندارد ها و آیین کارهای ساختمان سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع تدوین و انتشار می یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملی ساختمان تمایز های آشکاری دارد. ادامه مطلب …

مقررات ملی ساختمان

در این پست ۱۵ مبحث اول مقررات ملی ساختمان آورده شده است.

 

2188561017145930704