آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت

آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت

ویرایش ۲

ناشر : معاونت مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت

با توجه به پهنه بندی خطر لرزه ای ایران و گستردگی تاسیسات صنعت نفت، معاونت مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت در سال ۱۳۸۲ ابتدا نسبت به انتشار راهنمای طرح لرزه ای تاسیسات نفتی اقدام نمود و در مرحله بعد تهیه آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و ساز ه های صنعت نفت را در دستورکار خود قرار داد. هدف از تهیه این آیین نامه، تکمیل راهنمای منتشر شده و ایجاد مرجعی به روز و جامع برای طراحی لرز ه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت همگام با توسعه و پیشرفت کشور بود.

ادامه مطلب …