آیین نامه ملی کانادا قسمت بار باد

آیین نامه ملی کانادا قسمت بار باد

در ویرایش ۹۲ مبحث ششم قسمت بار باد عمتدا ترجمه بار باد آیین نامه کانادا می باشد. با توجه به اینکه بار باد ناقص ترجمه شده است، طراحان می توانند برای موارد خاص مانند بیلبوردهای تبلیغاتی، سازه های مشبک، دکلها،… و یا هر موردی که مبهم ترجمه شده، از این مرجع اصلی استفاده کنند.

ادامه مطلب …