آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

نشریه ی شماره ی ۲۳۴

روسازی راه سازه ای است که بر روی آخرین لایه ی متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده ، خاکریزی ها ، یا کف برش های خاکی یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی نامیده می شود، قرار می گیرد. روسازی معمولا متشکل از قشر های مختلف نظیر زیر اساس ، اساس و لایه های آسفالتی بتنی و یا ترکیبی از آنهاست که هر یک تابع مشخصات فنی و دارای ضخامت معینی است. زمین طبیعی، بستر خاکریزی های آماده شده راه، کف برش های خاکی و یا سنگی ، حتی در شرایط کاملا متراکم و خوب دانه بندی شده ، مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده از چرخ خودرو را در شرایط متغیر جوی ندارد. ادامه مطلب …

راهنمای نگهداری از علائم و تجهیزات ایمنی راه

راهنمای نگهداری از علائم و تجهیزات ایمنی راه

نشریه شماره ۳۷۰

هدف از این راهنما ارائه دانش و مبانی فنی نگهداری علائم عمودی وافقی و تجهیزات ایمنی را هها برای مهندسان دست اندرکار نگهداری راهها است؛ به گونه ای که بتوانند براساس آن سیستم مناسب برای هر وضعیت را مشخص کنند. ادامه مطلب …

آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)

آیین نامه ایمنی راه ها

نشریه شماره ۶-۲۶۷

(ایمنی بهره برداری)

وزارت راه و ترابری به لحاظ گستردگی و حساسیت وظایف خویش، در توسعه و تحولات اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور نقشی بنیادی ایفا می کند. این وظایف، به طور عمده شامل احداث تأسیسات زیربنایی حمل و نقل مانند راه، راه آهن، بندر و فرودگاه و نگهداری این تأسیسات و ایمن سازی و بهره برداری بهینه از آنها، برای برقراری نظامی پویا و قوی در حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی است. ادامه مطلب …

آیین نامه ایمنی راه ها (تأسیسات ایمنی راه)

آیین نامه ایمنی راه ها

نشریه شماره ۵-۲۶۷

(تأسیسات ایمنی راه)

وزارت راه و ترابری به لحاظ گستردگی و حساسیت وظایف خویش، در توسعه و تحولات اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور نقشی بنیادی ایفا می کند. این وظایف، به طور عمده شامل احداث تأسیسات زیربنایی حمل و نقل مانند راه، راه آهن، بندر و فرودگاه و نگهداری این تأسیسات و ایمن سازی و بهره برداری بهینه از آنها، برای برقراری نظامی پویا و قوی در حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی است. ادامه مطلب …

آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)

آیین نامه ایمنی راه ها

نشریه شماره ۴-۲۶۷

(تجهیزات ایمنی راه)

وزارت راه و ترابری به لحاظ گستردگی و حساسیت وظایف خویش، در توسعه و تحولات اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور نقشی بنیادی ایفا می کند. این وظایف، به طور عمده شامل احداث تأسیسات زیربنایی حمل و نقل مانند راه، راه آهن، بندر و فرودگاه و نگهداری این تأسیسات و ایمن سازی و بهره برداری بهینه از آنها، برای برقراری نظامی پویا و قوی در حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی است. ادامه مطلب …

آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)

آیین نامه ایمنی راه ها

نشریه شماره ۲-۲۶۷

(ایمنی ابنیه فنی)

وزارت راه و ترابری به لحاظ گستردگی و حساسیت وظایف خویش، در توسعه و تحولات اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور نقشی بنیادی ایفا می کند. این وظایف، به طور عمده شامل احداث تأسیسات زیربنایی حمل و نقل مانند راه، راه آهن، بندر و فرودگاه و نگهداری این تأسیسات و ایمن سازی و بهره برداری بهینه از آنها، برای برقراری نظامی پویا و قوی در حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی است. ادامه مطلب …

آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)

آیین نامه ایمنی راه ها

نشریه شماره ۱-۲۶۷

(ایمنی راه و حریم)

آیین نامه ایمنی راه ها در زمینه ایمنی ساخت، نگهداری و بهره برداری را هها، توسط گروهی محقق و با همکاری پژوهشکده حمل و نقل و اداره کل ایمنی و حریم را هها با بررسی تعدادی از معتبرترین آیین نامه ها، معیارها و توصیه های فنی بین المللی موجود در زمینه ایمنی را هها تهیه شده است. به این ترتیب گام آغازین در راستای تأمین سطح ایمنی مناسب برای حمل و نقل زمینی کشور برداشته شده است. ادامه مطلب …

آیین نامه طرح هندسی راه ها

آیین نامه طرح هندسی راه ها

نشریه شماره ۱۶۱

آیین نامه طرح هندسی راه توسط مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری و هماهنگ با دفتر و معیار های فنی سازمان برنامه و بودجه مدون گردید. در این آیین نامه از توان علمی و دانش مهندسی جمعی از متخصصان با سابقه کشور استفاده شده و هدف اصلی آن فراهم آوردن یک مبنای مشترک و ملی ، برای تهیه طرح هندسی شبکه ی راه ها است. در تهیه ی این آیین نامه که حدود دو سال به طول انجامید، از منابع و مراجع معتبر داخلی و بین المللی بهره گیری شده است. ادامه مطلب …

آیین نامه ایمنی راه ها

آیین نامه ایمنی راه ها

نشریه شماره ۵-۲۶۷

(تأسیسات ایمنی راه)

وزارت راه و ترابری به لحاظ گستردگی و حساسیت وظایف خویش، در توسعه و تحولات اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور نقشی بنیادی ایفا می کند. این وظایف، به طور عمده شامل احداث تأسیسات زیربنایی حمل و نقل مانند راه، راه آهن، بندر و فرودگاه و نگهداری این تأسیسات و ایمن سازی و بهره برداری بهینه از آنها، برای برقراری نظامی پویا و قوی در حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی است. ادامه مطلب …

مشخصات فنی عمومی راه

مشخصات فنی عمومی راه

(تجدیدنظر اول)

نشریه شماره ۱۰۱

با سلام خدمت شما مهندسین عزیز

همراه شما هستیم با ایین نامه ی مشخصات فنی عمومی راه

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست. ادامه مطلب …