ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی _ نشریه شماره ۳-۱۱۷

ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی _ بازنگری اول

سرفصل های این نشریه عبارتند از:

بررسی نیاز آبی

منابع تامین آب شهر و روستا

مبانی طراحی و اجزای اصلی سامانه های آبرسانی

نکاتی اجمالی درمورد تصفیه خانه آب

مبانی طراحی سامانه توزیع

سایر ضوابط طراحی و ملاحظات فنی

معرفی نرم افزار های طراحی شبکه توزیع و خطوط انتقال

 

 

ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی

ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی

 

 

 

 

مشخصات فنی عمومی سدها

 مشخصات فنی عمومی سدها

نشریه شماره ۳۹۹

اجرای طرح های سد سازی، به لحاظ دارا بودن پیچیدگی های فنی و آثار زیست محیطی عمده، بسیار پر هزینه و وقت گیر بوده و تلاش و کوشش همه جانبه و وسیعی را در زمینه های مختلف طلب می نماید. این طرح ها، در زمره طرح های مهم مهندسی بوده و اجرای آنها می تواند نقش مهمی در اعتلای اقتصادی منطقه ای و ملی داشته باشد. به همان نسبت که اجرای صحیح طرح های مزبور می تواند نقش پر اهمیت خود را ایفا نماید، عملکرد ناصحیح آنها، به ویژه در شرایطی که رفتار نامطلوب سد منجر به خرابی ها و تلفات جانی و مالی گردد، دارای ابعاد وسیعی بوده و اثرات سوء نامطلوب زیادی از خود برجا م یگذارد. ادامه مطلب …

مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها

مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها

نشریه ی شماره ی ۴۱۷

رودخانه ها و آبراهه ها تحت تأثیر عوامل طبیعی و یا دخالت های انسان دچار فرسایش بستر، فرسایش کناره ها و جابه جایی عرضی می شوند. فرسایش رودخانه ای به نوبه خود موجب بروز خطرات و خسارات عدیده ای برای اراضی مجاور رودخانه ها و مستحدثات ساحلی می شود، به طوریکه سالانه میلیو ن ها تن از خا ک های با ارزش اراضی حاشیه رودخانه ها دچار فرسایش شده و علاوه بر هدر رفتن خاک با ارزش، موجب از بین رفتن زمین های کشاورزی و پرشدن مخازن سدها و کاهش عمر مفید آنها و همچنین ایجاد مشکلات زیادی در بهره برداری از تأسیسات آبگیری و انتقال آب می شود.

ادامه مطلب …

دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی

دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی

نشریه شماره ی ۶۶۵

از آن جایی که تاثیر عوامل مختلف طبیعی و مصنوعی بر رفتار کمی آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی به صورت تغییرات در سطح آب زیرزمینی و تغییر در آبدهی منابع در حال بهره برداری نمایان می شود، این دستورالعمل با هدف بررسی و تعیین میزان اثرات عوامل مختلف موثر در رفتار آبخوا ن ها که به صورت تغییرات سطح آب زیرزمینی از نظر زمانی و مکانی ظاهر می شود، تهیه گردیده است. اهداف رفتارسنجی متاثر از اهداف مطالعه و تحقیق می باشد که مسلما برای نیل به آن اهداف باید از کلیه عوامل و ابزارهای ذیربط بهره گرفت تا بهترین نتیجه حاصل گردد.

این دستورالعمل ، به منظور ارائه شیوه مناسب بررسی و کنترل تغییرات کمی آب زیرزمینی تهیه شده است . از آن جایی که تاثیر عوامل مختلف طبیعی و مصنوعی (دخالت انسان ) بر رفتار کمی آبخو ان ها و منابع آب زیرزمینی به صورت تغییرات در سطح آب زیرزمینی و تغییر در آبدهی منابع در حال بهره برداری نمایان می شود لذا ، عمد ه مطالب مورد بررسی دستورالعمل در ارتباط با این دو عامل متغیر آب زیرزمینی می باشد. در این دستورالعمل ، ابتدا اهداف ، دامنه کاربرد و اصطلاحات اساسی تعریف شده و سپس مسایل اصلی از جمله ضوابط ایجاد شبکه رفتارسنجی آب زیرزمینی شامل چاه های مشاهده ای ، پیزومتر و منابع انتخابی معرف بهره برداری ، مدیریت آن ها، برنامه ریزی و روش های برداشت ، ثبت ، ذخیره سازی و ارائه اطلاعات کمیاب زیرزمینی ، همچنین مشخصات هیدرولیکی سیستم های آب زیرزمینی ، نقش عوامل تاثیرگذار بر آبخوان ها و بالاخره نتیجه گیری نهایی برای پیش بینی آینده آبخوان ، بررسی و به تفصیل شرح داده شده است .

 

 

دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی

دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی

دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها

دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها

نشریه شماره۵۵۱

مدیریت تقاضا و تامین آب برای کاربری های مختلف با در نظر گرفتن محدودیت های کمی و کیفی ، شناسایی، کنترل و کاهش آلاینده های آب به منظور ارتقای شاخص های کیفیت منابع آب و حفظ محیط زیست از رویکردهای مدیریت منابع آب کشور محسوب می شود. در این راستا شناسایی و پایش کیفیت منابع آب از جمله مخازن سدها به عنوان یکی از گام های اصلی مدیریت کیفیت منابع آب، جایگاه ویژه ای دارد . به طوری که در تبصره ۲ ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه با موضوع توسعه و تجهیز شبکه های آماربرداری از منابع آب کشور و ایجاد و توسعه شبکه های اندازه گیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفیت آب تأکید ویژه ای بر این موضوع شده ا ست. برنامه ریزی و عملیاتی کردن این موضوع مستلزم تدوین استانداردها و ضوابط مورد نیاز به منظور پوشش نیازهای اطلاعاتی بخش های مختلف مدیریت آب، کاهش هزینه اجرای برنامه های پایش، جلوگیری از موازی کاری و … می باشد.

نشریه حاضر به منظور هماهنگ و استانداردسا زی روش های طراحی و اجرای برنامه های پایش کیفیت مخازن سدها و با هدف برنامه ریزی و مدیریت این منابع تهیه شده است . در تهیه این دستورالعمل از تجربیا ت بین المللی و داخلی به ویژه نتایج پروژه های مشابه در کشور استفاده شده است . هم چنین در روش های ارائه شده ملاحظات فنی و اجرایی ، نیروی انسانی و منابع مالی مورد توجه قرار گرفته است.

 

دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها

دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها

پیش نویس آیین نامه طراحی موج شکنهای سکویی شکل پذیر

  پیش نویس آیین نامه طراحی موج شکنهای سکویی شکل پذیر

با توجه به پایین بودن کیفیت و وزن مخصوص سنگهای خروجی از معادن در اکثر مناطق ساحلی کشور و عدم امکان تامین ابعاد مناسب سنگها برای احداث موجشکنهای تودهسنگی از نوع سنتی در این مناطق، ترویج ساخت موجشکن های سکویی شکل پذیر در سواحل کشور از نظر اقتصادی و فنی کاملاً قابل توجیه است. نظر به مزایای برشمرده، تعداد قابل توجهی موج شکن سکویی شکل پذیر در ایران ساخته شده است و  از این نظر یکی از کشورهای مطرح در زمینه طراحی و ساخت این نوع موجشکن ها محسوب میشود.

ادامه مطلب …

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی(اسکله های تفریحی)

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی(اسکله های تفریحی)

 بخش یازدهم: اسکله های تفریحی

نشریه شماره ۶۴۰

جانمایی بندر تفریحی باید بر اساس ظرفیت و اندازه آن و نیز مواردی مانند شرایط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی انجام گیرد. تاسیسات لنگرگاهی یک بندر تفریحی باید با درنظر گرفتن شرایط قایقها و کاربران آن و رابطه متقابل بین تاسیسات طبق اندازه طراحی آنها چنان انتخاب شود که امنیت، راحتی و کارایی بندر تفریحی را به صورت یکپارچه تامین کند. ملاحظات لازم نیز باید برای نگهداری و حفظ محیط زیست و مناظر طبیعی انجام گیرد. ادامه مطلب …

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی(اسکله های ویژه)

 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی(اسکله های ویژه)

 بخش دهم: اسکله های ویژه

نشریه شماره ۶۳۹

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در معیارهای طراحی، ساخت، نظارت و اجرای سازه های ساحلی و پروژه های موضوع آن دستورالعمل، و همچنین رعایت اصول، روش ها و فناوری های متناسب با تجهیزات کاربردی و سازگار با شرایط و مقتضیات کشور تهیه و تدوین گردیده و سعی شده است علاوه بر استفاده از بازخوردهای دریافتی نشریات شماره ۳۰۰ ، دستورالعمل ها و متون فنی ارائه شده با ویرایش های جدید استانداردها و سایر آیین نامه های ملی نیز هماهنگ شود و در مواردی که ضوابط و معیارهای ملی نظیر موجود نبوده از استانداردهای معتبر بین المللی استفاده گردد. همچنین سعی شده نشریه به گونه ای تدوین شود که باتوجه به محدودیت دسترسی به متون استانداردها و آیین نامه ها و به منظور بسط و توسعه فرهنگ دانش فنی و انتقال آن به عوامل طراحی و اجرایی پروژه ها، محتوای دستورالعمل ها و ضوابط فنی لازم الاجرا تا حد امکان در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. ادامه مطلب …

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی(سایر تجهیزات بندر)

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی(سایر تجهیزات بندر)

بخش نهم: سایر تجهیزات بندر

نشریه شماره ۶۳۸

 فهرست مندرجات:

فصل ۱- تاسیسات ترافیک بندری

نکات ذکر شده در این فصل باید برای طراحی تاسیسات ترافیک زمینی در نواحی بندری اعمال شود.

تاسیسات ترافیک زمینی بندر باید با در نظر گرفتن خصوصیات سازهای آن اجرا و نگهداری شود تا وسائل نقلیه ای مانند خودرو و قطار بتواند به راحتی و در کمال امنیت از آنها استفاده کنند.

فصل ۲- تاسیسات دسته بندی کالا

نکات ذکر شده در این فصل باید در طراحی تاسیسات دسته بندی کالا اعمال شود.

فصل ۳- تاسیسات انبار کردن

نکات و قوانین ذکر شده در این فصل باید در طراحی تاسیسات انبار کردن اعمال شود.

فصل ۴- تاسیسات سرویس دهی به کشتی

نکات و قوانین ذکر شده در این بخش باید برای تاسیسات سرویس دهی به کشتی اعمال گردد.

تاسیسات سرویس دهی به کشتی شامل تاسیسات تامین آب، ذغال سنگ و سوخت (به غیر از قایق آبرسانی، قایق حمل ذغال سنگ، تریل ر حمل سوخت و دیگ ر تاسیسات متحرک) میباشد . همچنین این تاسیسات شامل تاسیسات تعمیر کشتی و تاسیسات انبار نمودن کشتی میباشد.

فصل ۵- تاسیسات مخصوص مسافر

قوانین و نکات ذکر شده در این بخش باید در طراحی تاسیسات ثابت و متحرکی که برای سوار شدن مسافران به کشتی استفاده میگردد، رعایت شود.

 

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی(سایر تجهیزات بندر)

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی(سایر تجهیزات بندر)

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی(تاسیسات پهلوگیری )

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی

بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)

نشریه شماره ۶۳۷

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در معیارهای طراحی، ساخت، نظارت و اجرای سازه های ساحلی و پروژه های موضوع آن دستورالعمل، و همچنین رعایت اصول، روش ها و فناوری های متناسب با تجهیزات کاربردی و سازگار با شرایط و مقتضیات کشور تهیه و تدوین گردیده و سعی شده است علاوه بر استفاده از بازخوردهای دریافتی نشریات شماره ۳۰۰ ، دستورالعمل ها و متون فنی ارائه شده با ویرایش های جدید استانداردها و سایر آیین نامه های ملی نیز هماهنگ شود و در مواردی که ضوابط و معیارهای ملی نظیر موجود نبوده از استانداردهای معتبر بین المللی استفاده گردد. همچنین سعی شده نشریه به گونه ای تدوین شود که باتوجه به محدودیت دسترسی به متون استانداردها و آیین نامه ها و به منظور بسط و توسعه فرهنگ دانش فنی و انتقال آن به عوامل طراحی و اجرایی پروژه ها، محتوای دستورالعمل ها و ضوابط فنی لازم الاجرا تا حد امکان در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد ادامه مطلب …