مطالب توسط ابوالفضل اسدی

اجرای سقف یوبوت و مقایسه با سایر سقف ها

مقدمه: در اواخر قرن بیستم میلادی، مهندسین ایتالیایی با تحقیق بر روی سقف های مختلف به ویژه دال های بتنی به جهت بهینه سازی آن و رسیدن به مقاومت مناسب در برابر زلزله و همچنین استفاده از دهانه های بلند و کاهش مصرف آرماتور و بتن، سیستم دال مجوف دوپوش یوبوت را ابداع و به دنیا معرفی […]